STT




Dự án






Chi tiết dự án




1






Cụm công nghiệp Hoàng Long 1, tổng diện tích 262,35 ha.







Tải Về





2







Cụm công nghiệp Hoàng Long 2, tổng diện tích 38 ha..




Tải Về







3





Trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế quốc tế, 4000 m2






Tải Về