BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020

Tháng Bảy 20, 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2020

[…]
Tháng Sáu 11, 2020

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

[…]
Tháng Sáu 11, 2020

GIẢI TRÌNH VIỆC KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019

[…]
Tháng Sáu 11, 2020

GIẢI TRÌNH VIỆC KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC RIÊNG NĂM 2019

[…]