Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019.

Tháng Tám 26, 2019

Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019

[…]
Tháng Bảy 20, 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 và Giải trình Kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý 2 năm 2019

[…]
Tháng Bảy 20, 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019

[…]
Tháng Tư 20, 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019

[…]