GIAI TRINH Y KIEN KIEM TOAN NGOAI TRU BCTC HOP NHAT 2017

Tháng Ba 29, 2018

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất năm 2107

[…]
Tháng Ba 29, 2018

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

[…]
Tháng Mười Một 19, 2017

Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

[…]