Tập Đoàn Hoàng Long: Năm 2014, Tập Trung Nguồn Lực Đẩy