Thông báo “về việc nghỉ ngày giổ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/05/2018”

Thông báo "về việc nghỉ ngày giổ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/05/2018"