Thông báo “về đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2018”

Thông báo "về đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2018"