TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Nội dung và tài liệu họp đại hội Cổ Đông 2018

Nội dung và tài liệu họp đại hội Cổ Đông 2018

Tháng Tư 16, 2018 Tải về
Đại Hội Cổ Đông 2017

HLG – Tai lieu DHCD 2017

Tháng Mười Hai 13, 2017 Tải Về
Đại Hội Cổ Đông 2016

HLG- Tai lieu DHCD 2016

Tháng Mười Hai 13, 2017 Tải Về
Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

HLG- Tai lieu DHCD 2010

Tháng Mười Một 19, 2017 Tải Về
Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

HLG – Bao cao BKS 2010

Tháng Mười Một 19, 2017 Tải Về
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

NghiquyetDHCD2010

Tháng Mười Một 12, 2017 Tải Về