TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Đại Hội Cổ Đông 2017

HLG – Tai lieu DHCD 2017

Tháng Mười Hai 13, 2017 Tải Về
Đại Hội Cổ Đông 2016

HLG- Tai lieu DHCD 2016

Tháng Mười Hai 13, 2017 Tải Về
Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

HLG- Tai lieu DHCD 2010

Tháng Mười Một 19, 2017 Tải Về
Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

HLG – Bao cao BKS 2010

Tháng Mười Một 19, 2017 Tải Về
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

NghiquyetDHCD2010

Tháng Mười Một 12, 2017 Tải Về