TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Tháng Năm 31, 2019Tải về
CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện bị cảnh báo

CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Tháng Năm 20, 2019Tải về
Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tháng Tư 27, 2019Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tháng Tư 16, 2019Tải về