Sản xuất

   Sản xuất nước uống đóng chai

   Lắp đặt đường ống cấp nước

Dịch vụ

    Khai thác nước ngầm

    Cung cấp nước sạch cho khu dân cư và khu công nghiệp

    Kinh doanh tất cả các thiết bị vật tư ngành nước