Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.