THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021