Báo cáo soát xét riêng giải trình kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng 2018

Báo cáo soát xét riêng giải trình kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng 2018