BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 2/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 2/2021