Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019.