Báo cáo tài chính riêng và giải trình KQKD Quý 1-2019

Báo cáo tài chính riêng và giải trình KQKD Quý 1-2019.