Báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Đặng Hoàng Phương từ 18.04.2018 đến 17.05.2018

Báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Đặng Hoàng Phương từ 18.04.2018 đến 17.05.2018