BCTC Hợp nhất và giải trình kết quả kinh doanh quý 4 – 2019

BCTC Hợp nhất và giải trình kết quả kinh doanh quý 4 – 2019