Gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020