Công văn Giải trình Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018

Công văn Giải trình Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018.