CV Gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán lại 2017 Lần 2

CV Gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán lại 2017 Lần 2.