CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện bị cảnh báo

CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện bị cảnh báo.