CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

CV Giải trình cổ phiếu HLG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.