CV lùi thời hạn nôp bctc năm 2019 đã được kiểm toán do tác động dịch covid-19

CV LÙI THỜI HẠN NÔP BCTC NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN DO TÁC ĐỘNG DỊCH COVID-19