Gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán lại 2017

Gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán lại 2017.