Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019

Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019.