GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN