GIẢI TRÌNH KIỂM TOÁN TỪ CHỐI CHO Ý KIẾN BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021

GIẢI TRÌNH KIỂM TOÁN TỪ CHỐI CHO Ý KIẾN BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021