GIẢI TRÌNH: KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA KẾT LUẬN TẠI BCTC RIÊNG SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 2020

GIẢI TRÌNH: KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA KẾT LUẬN TẠI BCTC RIÊNG SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 2020