GIẢI TRÌNH: V/V KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020

GIẢI TRÌNH: V/V KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2020