GIẢI TRÌNH V/V KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC RIÊNG CÔNG TY MẸ NĂM 2021

GIẢI TRÌNH V/V KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC RIÊNG CÔNG TY MẸ NĂM 2021