GIẢI TRÌNH VIỆC KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019

GIẢI TRÌNH VIỆC KIỂM TOÁN TỪ CHỐI ĐƯA RA Ý KIẾN TẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2019