HLG Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2019

HLG_Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2019.