HLG ký kết hợp đồng kiểm toán lại BCTC năm 2017

HLG ký kết hợp đồng kiểm toán lại BCTC năm 2017.