Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

HLG – Bao cao BKS 2010