HLG_Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 và Kế hoạch kiểm toán lại BCTC 2017

HLG_Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 và Kế hoạch kiểm toán lại BCTC 2017.