Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy