Nghị quyết v/v chuyển nhượng vốn góp Công ty Taxi Sài Gòn Hòang Long

Nghị quyết v/v chuyển nhượng vốn góp Công ty Taxi Sài Gòn Hoàng Long.