Nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2010

HLG- Tai lieu DHCD 2010