PHẠM PHÚC TOẠI_BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU 06.01.2023

PHẠM PHÚC TOẠI_BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU 06.01.2023