PHẠM THỊ THU HIỀN_NCLQ ĐẾN PHẠM PHÚC TOẠI BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU 06.01.2023

PHẠM THỊ THU HIỀN_NCLQ ĐẾN PHẠM PHÚC TOẠI BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU 06.01.2023