Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện ĐHCĐ Thường Niên 2019

Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện ĐHCĐ Thường Niên 2019.