THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31.07 DEN 29.08.2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31.07 DEN  29.08.2020