THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGUYỄN VĂN ĐỨC_NLQ NGUYỄN THANH PHONG LÀ TV HĐQT

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGUYỄN VĂN ĐỨC_NLQ NGUYỄN THANH PHONG LÀ TV HĐQT