Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.