Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018