Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020