THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 06.10.2023

THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 06.10.2023