Tháng Một 30, 2018

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (kỳ báo cáo 2017)

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 30, 2018

Báo cáo tình hình quản trị cty niêm yết (năm 2017)

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 18, 2018

Nhà máy thức ăn Thủy sản Mekong Hoàng Long (HLG) phát triển ổn định trong khó khăn

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Mười Hai 28, 2017

Năm 2017 vẫn còn đó những khó khăn

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.